L’Smart Building

Ca l’Alier és un edifici intel·ligent que compta amb un sistema centralitzat de gestió de l’energia i l’aigua (BMS). Mitjançant un sistema de sensors i dispositius l’edifici recull i envia informació que permet una gestió eficient i un coneixement precís del seu comportament.

Reutilització d’aigües grises i aprofitament de l’aigua de pluja.

 • L’edifici compta amb 3 dipòsits amb una capacitat d’emmagatzematge de 60m3, que és la quantitat d’aigua que l’edifici pot recollir durant un any.
 • Una vegada emmagatzemada, l’aigua es trasllada, amb l’ajuda d’una bomba, fins un col·lector, que la deriva a un dipòsit aeri de 2m3 de capacitat i, des d’aquí, a la depuradora de tractament i al mur verd.
 • Pel que fa a l’aigua de les piques i els lavabos, el sistema d’evacuació la transporta fins una depuradora d’aigües residuals. Una vegada aquestes han estat tractades, poden ser catalogades d’aigües grises regenerades que, amb l’ajut d’una bomba, aniran al mur Babylon i a un dipòsit aeri de 2m3 de capacitat.
 • Posteriorment, l’aigua que surt del reaprofitament del mur Babylon, després d’haver passat per un dipòsit enterrat amb filtre i bomba, es conduirà cap al dipòsit aeri d’aigua regenerada.
 • El conjunt dels tres dipòsits, intercomunicats entre si, servirà per regar el jardí, a més dels vàters de l’edifici.

Recollida pneumàtica de residus

 • Ca l’Alier és un edifici NZEB (Nearly Zero Energy Building). Això significa que l’energia produïda per fonts renovables ha de ser igual a la quantitat d’energia utilitzada per l’edifici. A més, ha de generar una quantitat mínima de residus orgànics (sobretot de paper, tenint en compte l’ús que es donarà a l’equipament).
 • Amb aquest objectiu, s’ha implantat un sistema de recollida pneumàtica de residus, instal·lant a l’edifici un total de 2 vàlvules, una per la fracció de rebuig i una per la fracció orgànica. Aquestes vàlvules estaran connectades a la central de recollida de residus de 22@Barcelona, a través de la xarxa de canonades subterrànies.
 • Aquest sistema permet gestionar els residus sense la necessitat de transport, reduint les emissions de diòxid de carboni. A més, evita la formació de plagues i els olors.

Xarxa District Heating&Cooling de la ciutat

 • Ca l’Alier estarà connectat a la xarxa urbana de distribució de calor i fred de Districlima, que permet la climatització de l’edifici aprofitant fonts d’energia residuals amb equips d’alt rendiment energètic.
 • Aquesta energia s’utilitza per escalfar i refrigerar espais, aconseguint la Qualificació Energètica A.
 • La xarxa està basada en una central de generació d’energia, on es situen els sistemes de producció tèrmica. S’utilitzen fonts d’energia residuals (residus sòlids urbans i d’altres alternatives) amb equips d’alt rendiment energètic. D’aquesta manera, es minimitza el consum d’energies primàries d’origen fòssil i l’emissió de gasos d’efecte hivernacle.
 • L’aigua calenta (90Cº) i freda (5,5Cº) es transporta mitjançant un sistema de canonades aïllades tèrmicament.
 • Una vegada arriba a l’edifici, es distribueix l’energia i s’utilitza en el sistema de calefacció o refrigeració, substituint els sistemes convencionals de generació de fred o calor. En comparació amb aquests, aquesta xarxa urbana redueix les emissions de refrigerant a l’atmosfera, a més d’eliminar sorolls i vibracions.

Plaques solars

 • Ca l’Alier obté 68,37kW d’energia mitjançant plaques solars. Atès que es tracta d’un edifici autosostenible, s’ha omplert la coberta amb el màxim de plaques possible.
 • S’ha instal·lat, a la coberta, un generador fotovoltaic, amb l’objectiu d’aconseguir una millor integració arquitectònica i minimitzar la pèrdua de rendiment del sistema.
 • També s’inclou un comptador d’energia d’entrada al sistema fotovoltaic, amb el propòsit de descomptar de l’energia generada la que l’edifici pogués consumir de la xarxa convencional.

Control del consum elèctric (BMS)

 • L’edifici compta amb un sistema de control del consum energètic que coordina, controla i optimitza el funcionament de totes les instal·lacions, tant pel que fa als nivells de confort, els consums energètics o el manteniment dels equips. El sistema permet al Barcelona Institute of Technology, com a gestor de l’edifici:
 • Modificar els ajustos de les instal·lacions controlades: estats i ordres de funcionament dels equips tipus encesa/apagada o la modificació de consignes.
 • Programar horaris de funcionament, dies d’ús especial de les instal·lacions, períodes de vacances, etc.
 • Detectar totes les anomalies de la instal·lació, així com prendre decisions que evitin danys futurs.
 • Controlar l’estat de totes les proteccions elèctriques.
 • Recollir alarmes del sistema contra incendis i de seguretat.
 • Aquest sistema estarà connectat a una pantalla des de la que es podrà visualitzar tota la informació del sistema, modificar consignes i horaris, alarmes i funcionament de les instal·lacions.

Sistema de recàrrega de vehicles elèctrics

 • Ca l’Alier compta amb 2 carregadors de vehicles elèctrics, Mode 3, de càrrega ràpida i amb preses T2.
 • El punt de recàrrega és de 22kW, amb un temps de recàrrega al 100% de 1h30m i un percentatge del 34% en 30 minuts.

Confort acústic

 • L’edifici està dissenyat per tenir el màxim confort acústic en l’interior dels seus espais NC-25 (global=35 dBA).

Sistemes d’il·luminació eficients

Ascensors eficients

Reutilització de materials d’obra