Finançament

CONVOCATÒRIA D’AJUTS PER A PROJECTES D’INNOVACIÓ URBANA

“La ciutat proactiva” dona suport financer i tècnic a la implantació de projectes i iniciatives que responguin als reptes a què s’enfronta la ciutat.

Els projectes seleccionats han de generar canvis en l’entorn urbà i assegurar un retorn social quantificable, a més d’aconseguir impactes positius i mesurables a la ciutat de Barcelona i en la qualitat de vida de les persones.

Mitjançant una convocatòria anual, es convida l’ecosistema local a participar de forma activa en la generació de propostes i solucions als reptes plantejats, i a promoure la innovació urbana d’una manera oberta, plural i multidisciplinària.

Se seleccionaran les propostes que:

 • Generin un impacte quantificable i perdurable en el temps.
 • Tinguin un enfocament transversal i una perspectiva integral.
 • Estiguin promogudes des de baix, amb caràcter obert i no prescriptiu.

 

 • Siguin executables a curt termini (dotze mesos).
 •  Siguin sostenibles econòmicament, replicables en altres contexts i escalables.

Se subvenciona fins al 80% del cost total del projecte, amb un pressupost màxim per projecte de 100.000,00 euros.

A QUI S’ADREÇA?

Es convida a participar, de manera individual o consorciada, els col·lectius següents:

 • Persones físiques
 • Microempreses i petites empreses
 • Empreses emergents
 • Cooperatives
 • Centres d’investigació i innovació
 • Universitats
 • Fundacions
 • Associacions
 • Consorcis temporals de persones físiques o jurídiques