BARCELONA INNOVA LAB

Servei pilot promogut per l’Ajuntament de Barcelona, gestionat per la fundació BIT Habitat i l’Institut Municipal d’Informàtica, que busca facilitar a empreses, entitats i organitzacions que hi estiguin interessades dur a terme activitats de testatge en condicions reals de solucions innovadores d’interès públic per a la ciutat i acompanyar-les.

Per “solució urbana innovadora d’interès públic per a la ciutat” s’entén:

 • Per “solució”: un producte, servei o metodologia o una barreja d’aquests elements capaç de donar resposta a una problemàtica.
 • Per “innovadora”: una solució nova o significativament millorada respecte a les solucions existents al mercat i que es trobi en etapa precomercial.
 • Per “interès públic”: solucions que se centren en la vida urbana i busquen incidir positivament en polítiques, serveis i béns públics tot generant “impacte social” a mitjà termini.

QUÈ BUSQUEM?

Es busca facilitar l’experimentació a Barcelona tot alineant-la amb l’interès de la ciutat.

Es podran testejar solucions innovadores d’interès públic a escala urbana. De manera no prescriptiva ni exhaustiva, i sense excloure els que no queden esmentats, els pilots que es podran dur a terme seran béns, serveis o metodologies aplicades als àmbits següents:

 • Govern i TIC
 • Energia
 • Medi ambient
 • Mobilitat
 • Economia
 • Qualitat de vida
 • Espai públic

E-govern i e-democràcia, participació, transparència, contractació.

Gestió d’energia, transició energètica, sobirania energètica.

Gestió d’edificacions, gestió de béns públics, control de la contaminació, descarbonització urbana i neutralitat climàtica, solucions basades en la natura, economia circular, increment del verd urbà.

Transport i mobilitat, logística urbana, última milla.

Emprenedoria i empresa, economia i persones.

Educació, salut, cultura, oci, seguretat pública, serveis de benestar.

Accessibilitat i promoció de l’autonomia personal, promoció de la diversitat i mixtura d’usos, confort i amabilitat dels entorns urbans i increment de la seva vitalitat i atractiu.

Pel que fa a les aplicacions tecnològiques que es poden testejar en el marc del laboratori i sense que l’enumeració sigui restrictiva, es podran desenvolupar pilots relacionats amb els àmbits següents:

 • Intel·ligència artificial i robòtica.
 • Solucions de mobilitat urbana (vehicles autònoms i connectats, vehicle de transport individual, etc.).
 • Drons i nous serveis a la ciutat intel·ligent.
 • 5G i Internet de les Coses (IoT per les sigles en anglès).
 • Eines i mètodes innovadors de comunicació i participació de la ciutadania.
 • Tecnologies de gestió urbana (neteja i residus, verd i biodiversitat, qualitat ambiental, aigua, energia, enllumenat, paviments, gestió de llicències, etc.).
 • Ciberseguretat i resiliència de xarxes i sistemes.

QUÈ OFERIM?

 • L’espai públic i comunitari de la ciutat de Barcelona com a espai de testatge.
 • Un punt de referència únic amb l’Ajuntament de Barcelona per donar suport en el procés d’obtenció de permisos i llicències per a la realització de les proves pilot.
 • Accés a espais i actius públics, inclosos els intangibles (processos, serveis i dades). Accés a la infraestructura tecnològica i connectivitat 5G desplegades per l’Institut Municipal d’Informàtica, així com les eines tecnològiques disponibles a Ca l’Alier (màquines de l’Ateneu de Fabricació i l’Urban Data Desk, un visualitzador de dades urbanes) i els espais de treball de l’equipament.
 • Coneixement, acompanyament i connexió. Suport en la implementació del pilot i impuls a la seva escalabilitat o evolució, així com la facilitació de relacions i interaccions amb l’ecosistema innovador de la ciutat, la corporació municipal i els seus organismes autònoms.
 • Difusió i visibilitat del pilot als canals de comunicació de la Fundació BIT Habitat i l’Ajuntament de Barcelona.

A QUI S’ADREÇA?

 • Microempreses i petites empreses
 • Empreses emergents
 • Cooperatives
 • Centres d’investigació i innovació
 • Universitats
 • Fundacions
 • Associacions
 • Col·lectius, cooperatives i entitats de natura anàloga
 • Consorcis temporals de persones jurídiques

 

Es valoraran positivament:

 • Entitats que treballen amb enfocament interdisciplinari.
 • Entitats o grups d’entitats que treballen amb una aproximació multiactor.

PRESENTA LA TEVA PROPOSTA

El termini de presentació de propostes està obert tot l’any, encara que es podrà tancar temporalment quan s’assoleixi la capacitat operativa del laboratori.

 

Abans de presentar la teva proposta:

 1. Llegeix amb atenció el document “Condicions de participació i funcionament”.
 2. Descarrega’t la documentació que cal adjuntar a la sol·licitud.

PREGUNTES FREQUENTS

Si no trobes la resposta que necessites, pots enviar-nos un missatge de correu electrònic a:  inn_urb@bithabitat.barcelona  indicant a l’assumpte “FAQs LAB”.

PILOTS QUE ES PODEN DESENVOLUPAR
 • Quina és l’àrea d’experimentació?

  L’àrea d’experimentació és tot el territori de la ciutat de Barcelona. Es prioritzarà l’equipament de Ca l’Alier i els espais adjacents per al desenvolupament d’activitats de testatge i el Barcelona Innova Lab; s’atorga, però, la potestat d’identificar i definir zones de testatge específiques per a certes tecnologies.

  Quant a la infraestructura i els espais gestionats per entitats de l’ecosistema col·laboradores, en virtut dels acords subscrits, el laboratori facilitarà cas per cas la identificació de les localitzacions que es poden posar a disposició del desenvolupament de les proves, així com la reglamentació i els costos pel seu ús.

 • Quina durada poden tenir els pilots?

  Els pilots poden tenir una durada màxima de 12 mesos.

 • Què és el TRL?

  El TRL, technology readiness level o nivell de maduresa tecnològica del projecte, és un concepte que s’utilitza per mesurar l’estat de desenvolupament d’una tecnologia en el sentit ampli (dispositius, materials, components, programari, processos de treball, etcètera). L’escala TRL consta de nou nivells, que van des de les fases de recerca d’una tecnologia fins al desplegament al mercat.

  Pel que fa a la sol·licitud al Barcelona Innova Lab, les solucions proposades per ser testejades han de tenir un TRL igual o superior a 7.

  Nivell 7. Demostració del sistema pilot integrat

  Nivell 8. El sistema incorpora el disseny comercial

  Nivell 9. Introducció al mercat

  Podeu trobar més informació sobre el TRL en aquest enllaç.

 • Es pot presentar més d’una proposta de pilot?

  Sí. Les persones jurídiques poden presentar més d’una proposta de pilot.

PERSONES QUE PODEN PRESENTAR UN PILOT
 • Qui por presentar una sol·licitud?

  S’hi podrà presentar qualsevol persona jurídica. En són exemples, sense limitar-s’hi, associacions, fundacions, microempreses i petites empreses, cooperatives, empresaris o empresàries individuals, universitats, centres de recerca o centres tecnològics.

 • Quines condicions s’han de complir per presentar-s’hi?

  Aquesta informació es troba recollida en el document “Condicions de participació i funcionament” que trobareu al web del laboratori. a l’apartat “Anuncis i documentació”.

 • Es pot presentar un projecte de manera conjunta amb altres entitats?

  Sí, podran desenvolupar un pilot agrupacions de persones jurídiques, públiques o privades.

 • Si es presenta la proposta conjuntament amb altres actors, com funciona?

  S’ha d’emplenar l’acord d’agrupació, especificant els rols i els compromisos que assumeix cada participant en el pilot, i també s’ha de designar una de les parts perquè actuï com a representant i interlocutor davant de l’Administració.

  Caldrà signar l’acord d’agrupació per a totes les parts implicades, però només el representant haurà de signar digitalment el tràmit.

  Aquesta informació es troba ampliada en el document “Condicions de participació i funcionament” que trobareu al web del laboratori, a l’apartat “Anuncis i documentació”.

TRAMITACIÓ
 • On es poden trobar els documents que cal adjuntar a la sol·licitud?

  Al web de la convocatòria, a l’apartat d’anuncis i documentació.

 • Quin és el termini de presentació de projectes a la convocatòria?

  El termini de presentació de les propostes s’inicia amb la posada en marxa del servei i restarà obert en funció de la capacitat operativa del laboratori. En relació amb aquest punt, BIT Habitat es reserva el dret a tancar temporalment la possibilitat de presentar propostes quan s’assoleixi la capacitat operativa del laboratori.

 • On s’ha de presentar la sol·licitud i com cal fer-ho?

  Les persones participants han de presentar la seva proposta per mitjans electrònics a través del formulari de la pàgina web de BIT Habitat, adjuntant els documents especificats al document de “Condicions de participació i funcionament”, disponible al web del laboratori, a l’apartat “Anuncis i documentació”.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL
 • Amb quina finalitat preveu BIT Habitat que li siguin cedits determinats drets corresponents a la propietat intel·lectual dels projectes presentats?

  Tal com es recull al document de “Condicions de participació i funcionament”, la finalitat única i exclusiva d’aquesta cessió és la voluntat de BIT Habitat de fer difusió convocatòria dels pilots i el servei del laboratori i promocionar els autors i les autores que hi han participat, així com els seus projectes.

 • En què es pot traduir el fet que BIT Habitat reprodueixi, distribueixi i comuniqui públicament, totalment o parcialment, les obres?

  La reproducció, la distribució i la comunicació pública pot suposar que el contingut dels projectes guanyadors sigui compartit per BIT Habitat a través de determinades pàgines web titularitat de l’Ajuntament de Barcelona, a través de les xarxes socials o a mitjans de premsa.

AVALUACIÓ DE LES PROPOSTES
 • Com funciona el procés d’avaluació de les propostes?

  Un cop rebuda la proposta, aquesta serà sotmesa a una valoració d’elegibilitat en el termini màxim de quinze (15) dies des de la seva recepció (vegeu l’annex 1) per part del Barcelona Innova Lab.  Les propostes que no compleixin els criteris d’elegibilitat seran rebutjades en el procés de verificació inicial i quedaran excloses automàticament del procés d’avaluació posterior.

   

  Les propostes que compleixin els requisits d’elegibilitat, seran sotmeses a un procés d’avaluació per part del Comitè Tècnic d’Avaluació i Seguiment, en aplicació dels criteris de valoració establerts a l’annex I per a l’assignació de puntuació a efectes de l’elaboració del rànquing d’execució de les propostes rebudes. El Comitè serà l’encarregat de determinar la valoració de les propostes presentades, tenint en compte els criteris d’avaluació establerts. En cas que aquest òrgan ho consideri necessari, es convocarà les persones participants perquè facin una presentació oral a fi defensar la proposta.

   

SELECCIÓ DE LES PROPOSTES
 • Com se seleccionen les propostes que es duran a terme?

  Per a que una proposta es consideri seleccionada i a efectes de l’elaboració del rànquing d’execució de les propostes rebudes, haurà de complir els requisits de factibilitat tècnica i tenir una puntuació superior a 5 en la resta de criteris que es valoraran.

 • En quin termini es notifica la selecció de les propostes?

  En un termini d’entre un (1) mes i un màxim de sis (6) mesos des de la notificació del compliment dels criteris d’elegibilitat de la sol·licitud, BIT Habitat informarà per mitjans electrònics de la valoració de la proposta a la persona sol·licitant.

EXECUCIÓ DE LES PROPOSTES
 • A quines circumstàncies està condicionada l’execució de les propostes?

  Un cop s’hagi comunicat que la proposta ha estat seleccionada, la seva execució estarà condicionada a l’ordre de recepció, la posició en el rànquing d’execució de les propostes rebudes i la capacitat operativa del laboratori.

 • Com es formalitza el desenvolupament del pilot?

  En el moment de la selecció per a la realització de la proposta, BIT Habitat i les persones jurídiques seleccionades signaran un conveni d’experimentació, que regularà la seva relació i les activitats desplegades en el marc del pilot.