REGENERAR BARCELONA

Solució guanyadora del repte urbà “regeneració d’edificis d’habitatges amb sistemes innovadors sostenibles”.

“Regenerar Barcelona”, un projecte presentat per l’equip format per dos grups de recerca de la UPC (REARQ – Rehabilitació i Restauració Arquitectònica, i GICITED – Grup Interdisciplinari de Ciència i Tecnologia a l’Edificació), juntament amb l’empresa Constraula, Enginyeria i Obres, SAU, va ser valorat en segona posició pel comitè de selecció del repte.

El projecte es planteja com un open system que consisteix en un suport autoportant de fusta –  que s’uneix a l’estructura existent amb ancoratges sense transmetre-li càrregues– modular i muntat en sec, capaç d’acollir formes d’ocupació i apropiació de l’espai diverses i adaptables a diferents situacions i tipologies preexistents i, en general, a necessitats diverses.

Sistema constructiu

El prototip de l’envoltant bioclimàtic està format per l’estructura de suport primària i secundària més el kit aljub, el kit vegetació i biodiversitat, el kit fotovoltaic, el kit ampliació de volum, el kit smart building i el kit espai comunitari.

 • Estructura vertical de fusta massissa de pi gironí en forma de pòrtics 2D, modular i muntat en sec in situ amb unions mecanitzades.
 • Finestres basculants d’alumini reciclat model Gravent Hervent que permeten regular la renovació de l’aire sense envair l’espai de l’habitatge.
 • Aïllament amb conglomerat de suro expandit 100% natural i ecològic premsat en autoclau tancat.
 • Jardineres de plàstic reciclat amb diversos elements de vegetació horitzontal i enfiladisses per cobrir l’edifici, especialment en el pla exterior de la façana.
 • Sistema d’aljubs atomitzats en els sostres connectats a un sistema de rec per degoteig i complementat per jardineres amb safates-aljub incorporades que permeten recollir, emmagatzemar i aprofitar l’aigua de la pluja pel sistema de rec, i canalitzar-la cap a un dipòsit de major volum en planta baixa.
 • Coberta conformada per aljub sota paviment trepitjable (blue roof), petit tram d’aljub sota coberta vegetal (blue-green roof) i pèrgola amb panells fotovoltaics (yellow roof).
 • Pantalles didàctiques i informatives en espais comuns exteriors i privats interiors amb visualització de dades del kit smart building.

Beneficis

 • Foment de la descarbonització i circularitat gràcies a l’ús de materials de proximitat, reciclables i reutilitzables; en la seva construcció i posada en obra.
 • Millora del confort tèrmic i la reducció de consums d’energia amb estratègies passives.
 • Fàcil muntatge, adaptació i manteniment gràcies a la modularitat del sistema.
 • Disminució de l’abocament d’aigua a la infraestructura de sanejament de la ciutat maximitzant la superfície de recollida i emmagatzematge d’aigües pluvials.
 • Potenciació de la biodiversitat local, amb diferents estratègies per afavorir-la.
 • Creació d’un espai comunitari de qualitat per als habitants de l’edifici.