Millora del servei de la xarxa d’autobús a la ciutat de barcelona

En línia amb l’impuls d’una mobilitat segura i sostenible, Barcelona disposa d’una xarxa de transport públic de qualitat:

 • Pel que fa a la cobertura i l’eficiència del servei, la ciutat disposa de més de 100 línies que abasten tot el municipi de forma eficient, les quals tenen més de 700.000 validacions diàries.
 • Pel que fa a la sostenibilitat, de manera progressiva s’estan incorporant a la xarxa autobusos d’hidrogen, elèctrics o de gas natural comprimit, en substitució dels vehicles dièsel més contaminants, i es contribueix així a millorar la qualitat de l’aire als carrers de Barcelona i generar una de les flotes més netes d’Europa.
 • Pel que fa a l’accessibilitat i experiència dels usuaris, els autobusos estan adaptats per a les persones amb mobilitat reduïda i ofereixen informació dins dels vehicles sobre les properes parades o la interconnexió amb altres línies i transports, i tenen una puntuació mitjana dels usuaris per sobre dels 8 punts.

 

D’altra banda, els hàbits i les xarxes de mobilitat han anat evolucionant al llarg dels darrers anys, acompanyats també d’una transformació de la ciutat tant a nivell urbanístic com regulador. Això fa que la xarxa d’autobusos hagi de conviure amb aquesta transformació tant pel que fa a les parades, on l’espai pot ser compartit amb altres xarxes de mobilitat, com a la via pública per on circula.

Paral·lelament, la tecnologia associada a la conducció autònoma ja és una realitat que s’està aplicant a diferents modalitats de transport, des dels privats i individuals fins als públics i col·lectius. La rapidesa en el desenvolupament tecnològic i la progressiva implantació del transport podrà configurar, en un futur no molt llunyà, no només el sistema de mobilitat actual, sinó també al conjunt del disseny i funcionament de la ciutat.

Per tant, si bé la prestació del servei d’autobús a Barcelona és de qualitat, hi ha un ampli recorregut de millora per aconseguir l’excel·lència i promoure així un servei més accessible, sostenible, segur, funcional i equitatiu.

Aquest marge de millora demana indiscutiblement incorporar les innovacions tecnològiques que es troben en procés de desenvolupament, i també els possibles canvis de comportament i percepció de les futures persones usuàries de sistemes de mobilitat que adoptaran aquestes tecnologies, amb la finalitat de generar una millora integral del sistema de mobilitat.

 

En el marc del Barcelona Innova Lab Mobility, l’Ajuntament de Barcelona, mitjançant el saló Tomorrow.Mobility World Congress, impulsa un repte perquè empreses, start-ups, universitats i centres d’innovació presentin solucions que tinguin per objectiu millorar el servei de la xarxa d’autobús públic de Barcelona.

QUÈ BUSQUEM?

Aquesta convocatòria cerca les millors propostes de solució per al repte urbà sobre la millora del servei de la xarxa d’autobús públic de Barcelona, perquè esdevingui més eficient, segur, sostenible, equitatiu i funcional.

Es busquen solucions que abordin de forma individual o integral les línies d’actuació següents:

 

 • Millora de l’experiència de les persones usuàries
 • Millora de l’eficiència en el desplaçament
 • Optimització del servei de bus proporcionat per vehicles autònoms

Millorar l’experiència general de les persones usuàries d’autobús en relació amb les seves percepcions, emocions i satisfacció amb el servei, impulsant accions conductuals o tecnològiques que promoguin millores tant en els busos com en la resta de la infraestructura que forma la xarxa, relacionades amb l’accessibilitat, la seguretat, la interoperabilitat, la informació a les persones usuàries, així com les eines i els canals per accedir-hi, la comoditat, la qualitat dels temps d’espera a les parades, etc.

Optimitzar l’eficiència del servei de bus a la ciutat per tal de reduir els temps de desplaçament (increment de la velocitat comercial, reducció dels temps d’encotxament i desencotxament, reducció dels temps de transbordament…), així com millorar la convivència amb la resta de mitjans de transport existents a la ciutat.

 Desenvolupar i optimitzar tecnologies que millorin les prestacions actuals associades a autobusos de conducció autònoma, per garantir un servei inclusiu, segur i de qualitat, així com iniciatives per tal de fomentar l’adopció d’aquest tipus de servei i tecnologia per part de la ciutadania.

S’estableixen tres àmbits en els quals de forma individual o integral han d’implementar-se les propostes:

 • Els autobusos que formen la xarxa de transport públic de Barcelona
 • La infraestructura associada a la xarxa de busos (parades, etc.)
 • L’espai públic adjacent a la infraestructura anterior

QUÈ OFERIM?

 • Import total de l’ajut: 200.000 €
 • Ajut de fins al 80% de la despesa elegible dels projectes
 • Testatge d’una solució innovadora en l’entorn real a la ciutat de Barcelona
 • Comunicació i visibilització de les solucions guanyadores
 • Difusió i connexió amb l’ecosistema innovador

JORNADES I ACTES

Bithabitat TROBADA TÈCNICA DE L’ECOSISTEMA DEL MÓN INDUSTRIAL, LA RECERCA I EL DESENVOLUPAMENT EN L’ÀMBIT DE LA MOBILITAT URBANA

Dimecres, 8 de novembre, de 15.30 a 16.30 hores, al Hall 2 de la plaça del Tomorrow.Mobility, de l’Smart City Expo World Congress.

En el marc del Laboratori Innova Lab Mobility, trobada per a la presentació del repte urbà sobre la millora del servei de la xarxa pública d’autobús a la ciutat de Barcelona per codissenyar conjuntament alguns aspectes de la convocatòria. Quan s’acabi la sessió hi haurà un espai de treball en xarxa per establir aliances.

Més informació